Statut OSP

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w SOSNOWCU PORĄBCE

R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Sosnowcu Porąbce
zwane dalej OSP Porąbka.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz
ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147,
poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest miasto Sosnowiec

§ 2
1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości
położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła
i flagi organizacyjnej.

§ 4
1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia
swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł I I
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5
1. Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) Działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
5) Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.
6) Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie.
7) Podejmowanie działań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Sosnowca
8) Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy oraz realizacji innych zadań określonych w niniejszym Statucie.
9) Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
10) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 1 niniejszego Statutu
11) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 12) Propagowanie działalności ratowniczej. 13) Prowadzenie działalności szkoleniowej.
14) Organizowanie pomocy poszkodowanym w katastrofach, klęskach żywiołowych, wypadkach, w tym także drogowych, a zwłaszcza pomocy psychologicznej, i medycznej.
15) Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych.
16) Inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.

§ 6

1. Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
1) organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym.
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
3) organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych i zespołów ratowniczych,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
9) wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, video oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
10) współpracę z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi.
11) realizację zleconych zadań i programów krajowych i międzynarodowych, służących realizacji celów statutowych.
12) współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o podobnym profilu działania.
13) utrzymanie odpowiedniej bazy lokalowej służącej realizacji celów statutowych, a w szczególności przez rozbudowę, przebudowę i modernizację remizy,
stanowiącej siedzibę OSP oraz pozyskiwanie innych nieruchomości, jeżeli okaże się to konieczne dla realizacji celów statutowych OSP.
14) podejmowanie wszelkich innych form działalności mających na celu zwiększenie skuteczności realizowanych przez OSP zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.
15) gromadzenie funduszy na działalność OSP przez organizowanie imprez charytatywnych i kulturalnych, współpracę ze sponsorami i darczyńcami oraz organizowanie zbiórek publicznych po uzyskaniu zezwoleń określonych szczegółowymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
16) wnioskowanie o wybrakowanie sprzętu będącego własnością gminy, organom samorządu terytorialnego, podejmowanie decyzji w sprawie i sposobie wybrakowania sprzętu będącego własnością OSP.
17) podejmowanie, w miarę potrzeby, działalności gospodarczej, z której dochody zasilać będą działalność statutową OSP.
18) Prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych placówek, organizowanie seminariów oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń.

§ 6a
1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne zebranie członków określa przedmiot oraz zakres działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
1) ratownictwo i ochrona ludności
2) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
4) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
6) szerzenie kultury, sztuki i pielęgnowanie tradycji,
7) wychowania dzieci i młodzieży.
8) szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonej w OSP
9) organizowanie ćwiczeń, pokazów z użyciem sprzętu strażackiego
10) oprawa oraz organizacja uroczystości kościelnych, środowiskowych, państwowych, powiatowych i gminnych, a w szczególności obchodów Dnia Strażaka
11) inne działania zgodne z niniejszym statutem podjęte uchwałą zarządu
12) zabezpieczanie prac niebezpiecznych pożarowo
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
1) organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
2) udostępnianie majątku OSP na potrzeby organizacji imprez
3) innych nie zastrzeżonych w § 6a pkt.3
4) zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i innych ustaw a nie zastrzeżone w § 6a pkt.3
5) przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych
6) wykonywania zadań zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
7) organizowanie ćwiczeń, pokazów z użyciem sprzętu strażackiego
8) oprawa oraz organizacja uroczystości kościelnych, środowiskowych, państwowych, powiatowych i gminnych, a w szczególności obchodów Dnia Strażaka
9) zabezpieczanie prac niebezpiecznych pożarowo
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7
Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
2) Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.

§ 8
1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP

§ 9
1. Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Swoim zachowaniem i oraz wyglądem godnie reprezentować Ochotniczą Straż Pożarną”.

§ 10
1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.
2. Przyjęcie w poczet Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji d/s MDP o ile taka komisja istnieje
3. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
4. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP oraz innych pracach i ćwiczeniach zakazanych osobom niepełnoletnim.
5. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mogą tworzyć drużyny d/s MDP na podstawie odrębnych przepisów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i regulaminów zaakceptowanych przez zarząd OSP.

§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.
2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4) dbanie o mienie OSP.
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13
1. Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

§14
1. Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
2. Uchwała o przyjęciu w poczet członków OSP nie może nastąpić wcześniej niż po roku okresu próbnego, w którym kandydat nienaganną postawą, zaangażowaniem w życie społeczne oraz działania OSP – z wyjątkiem działań ratowniczych – a w przypadku osób uczących się, również dobrymi wynikami w nauce, potwierdzi swoją wolę wstąpienia w szeregi OSP i pracy dla jej celów statutowych.
3. Prezes OSP może skrócić lub anulować okres próbny o którym mowa w ust. 2

§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
3) śmierci członka.
3. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
4. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 lit. c i w ust. 3, zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
5. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 lit. c i w ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
6. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
7. skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, która deklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą została przyjęta przez Zarząd OSP.
2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
3. Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz OSP.
4. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub w inny sposób.

§ 17
1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej, lub dla rozwoju OSP. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2. Członkowie Honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członkowie Honorowi mają prawo korzystać z urządzeń, sprzętu i umundurowania na ogólnych prawach niniejszego statutu.
4. Członkowie Honorowi mą prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem biernym i czynnym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
5. Być wybieranym do składu zarządu OSP lub Komisji Rewizyjnej.
6. Obowiązkiem członka honorowego jest przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz OSP, dbanie o mienie Ochotniczej Straży Pożarnej.

R o z d z i a ł I V
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18
1. Władzami OSP są:
1) Walne zebranie członków,
2) Zarząd,
3) Komisja rewizyjna.

§ 19
1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
4. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
5. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
3) uchwalenie absolutorium Zarządowi OSP,
4) uchwalanie programu działania i budżetu OSP,
5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 5 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego zarządu,
7) wybór spośród siebie i odwołanie Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,
8) uchwalanie Statutu OSP lub jego zmiany,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczający zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
12) wybierania spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP,
13) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
14) określanie sposobu przeprowadzenia wyborów (jawne, tajne)
15) nadanie godności Członka Honorowego OSP,
16) ustanawianie medali, odznaczeń i wyróżnień,
17) podjęcie decyzji o wystąpieniu lub wstąpieniu do innych stowarzyszeń, jeżeli okaże się to korzystne dla celów OSP,
18) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne – sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 22
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 1/3 liczby członków OSP.
2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§ 23
1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków OSP konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków OSP zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
3. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§24
1. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania Członków OSP w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie według tego samego porządku obrad.
2. Walne Zebranie zwołane w II terminie jest władne podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych na nim członków zwykłą większością oddanych głosów. (z wyjątkiem zbycia, nabycia nieruchomości lub rozwiązania OSP.)
3. W przypadku II terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dotyczącego rozwiązania OSP oraz zbycia i nabycia nieruchomości uchwały podejmowane są większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 40% liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 25
1. Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 26
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, I wiceprezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję II wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 27
1. Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP.
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3) zwoływanie walnego zebrania.
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie zapisów i darowizn z uwzględnieniem §20 ust. 10 Statutu,
9) przyjmowanie nowych członków w szeregi OSP,
10) wykluczanie i skreślenie z listy członków OSP,
11) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie medali, odznaczeń i odznak.
12) tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.
13) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
14) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
15) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
16) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nieprzypisanych kompetencjom Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 28
1. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 29
1. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

§ 30
1. Umowy, akty, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub I wiceprezes i skarbnik.

§ 31
1. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

§ 32
1. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 33
1. Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) nagana w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

§ 34
1. Zastępca Naczelnika podlega bezpośrednio Naczelnikowi OSP, z polecenia Naczelnika lub Zarządu OSP może w jego imieniu korzystać z praw i obowiązków wynikających z §31, §32 i §33.

§ 35
1. I vice-prezes OSP odpowiada za działalność i organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej, kulturalnej i oświatowej OSP.
2. Wykonuje również inne zadania zlecone przez Prezesa OSP Porąbka.

§ 36
1. Członek Zarządu OSP odpowiada za inne zadania powierzone przez Zarząd OSP lub Walne Zebranie Członków a wynikające z § 6 niniejszego statutu.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§37
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, zobowiązań i opłacania składek członkowskich, gospodarki mieniem, zabezpieczenia mienia stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu OSP oraz gospodarki paliwowej,
2) sprawdzanie protokołów wybrakowania sprzętu, protokołów zdawczo-odbiorczych, kontrolowanie prowadzenia książek naczelnika, sekretarza, skarbnika, książki inwentarzowej lub gospodarza oraz dokonywania kontroli kart pracy sprzętu silnikowego i kart pojazdu (pojazdów),
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonym kontroli wraz z oceną działalności OSP,
4) opracowanie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
5) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
6) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP.

§ 38
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 39
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje i kieruje całokształtem pracy Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 40
1. Sekretarz Komisji Rewizyjnej sporządza i przygotowuje notatki, protokoły kontrolne, pokontrolne, odpisy, kserokopie oraz inne materiały związane z kontrolą oraz ponosi odpowiedzialność za ewidencjonowanie i przechowywanie wszelkich protokołów, sprawozdań i materiałów kontrolnych.

§ 41
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 42
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w obecności osoby odpowiedzialnej za dany zakres objęty kontrolą, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w kontroli osoby odpowiedzialnej, Zarząd OSP wyznacza osobę do udzielenia wyjaśnień i okazania wszystkich materiałów objętych kontrolą.
2. Komisji Rewizyjnej należy udostępnić dostęp do sprzętu, pomieszczeń i dokumentacji objętych kontrolą, dokonywania odpisów, kserokopii spraw objętych zakresem kontroli.

§ 43
1. Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Wygaśniecie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji lub śmierci.

§ 44
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8, pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 45
1. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ma z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak wygaśnięcie funkcji w wyniku złożenia rezygnacji zgodnie z §61 pkt. 2 Statutu.

R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 46
1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniu Statutu.
2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 47
1. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 48
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 49
1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 50
1. W razie rozwiązania OSP Nadzwyczajne Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie trzech osób.
2. W przypadku nie możności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

§ 51
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Sosnowiec, natomiast sprzęt i urządzenia będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego. Sprzęt i urządzenia będące dotychczas w użytkowaniu OSP, a pochodzące ze środków krajowego systemu ratowniczego, przechodzą do dyspozycji przyporządkowanej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej.